Nová Cerekev - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Základní informace

Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Proseč-Obořiště 1, 393 01  Pelhřimov

 • Právní forma organizace: příspěvková organizace zřizovaná krajem Vysočina

„Základní prohlášení organizace“

Posláním naší organizace je poskytování podpory občanům, kteří dosáhli rozhodného věku pro přiznání starobního důchodu a občanům, kteří jsou příjemci invalidního důchodu, rozvíjení jejich soběstačnosti a péče o osoby se sníženou soběstačností, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením.

Cílovou skupinou jsou starší a mladší senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují celodenní podporu a pomoc při zajištění základních životních potřeb poskytovanou odborným personálem.

Cílem poskytované služby je pomáhat občanům, kteří nejsou schopni nepříznivou zdravotní či sociální situaci řešit nadále vlastními silami ani za pomoci rodiny a svého okolí, podpora v udržení jejich samostatnosti ale i pomoc při začlenění do kolektivu, veřejného a kulturního dění. Aby naši klienti byli spokojeni, podporujeme v domácím prostředí Domova důchodců jejich záliby a rozvíjení jejich zájmů, vlastních schopností a dovedností. Tělesně postiženým klientům pomáháme s využitím technických pomůcek zařadit se do běžného života a usnadnění jejich pohybu. Naší snahou je trvale zlepšovat prostředí, ve kterém naši klienti žijí a proto umožňujeme našim klientům podílet se na chodu naší organizace.

 • Kapacita zařízení: 70 lůžek

Forma poskytované sociální služby: pobytová služba
(Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.)

Druh poskytované sociální služby: služba sociální péče „domov pro seniory“

(Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.)

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování,
 2. poskytnutí stravy,
 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. aktivizační činnosti,
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(Za pobytové služby poskytované v domovech pro seniory hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.)

Organizace neposkytuje služby:

 1. osobám s těžkou závislostí na alkoholu (v případě těžkého alkoholismu má organizace právo odstoupit od smlouvy),
 2. agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí nebo majetek zařízení,
 3. osobám se smyslovým postižením (z důvodu bariérovosti zařízení),
 4. osobám bez starobního nebo invalidního důchodu,
 5. psychicky nemocným osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 6. osobám s TBC v akutním stadiu,
 7. osobám s infekčními a parazitárními chorobami ve stadiích, kdy nemocný může být zdrojem onemocnění,
 8. osobám, kteří se nejsou schopni přizpůsobit pravidlům zařízení a nedokáží dodržovat přiměřené občanské soužití.

Pro tyto osoby nejsme schopni zajistit vhodné podmínky.
Řídíme se však pravidlem, že s každým zájemcem o službu budeme individuálně jednat.

Registrace:

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb – toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle sídla právnické osoby (Krajský úřad kraje Vysočina). Podmínky registrace jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách.

Pro naši organizaci vydal Krajský úřad kraje Vysočina rozhodnutí o registraci sociální služby „domovy pro seniory“ dne 21. 5. 2007.

Veškerá naše činnost se řídí schváleným provozním řádem podle zákona 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví. Veškerá činnost je kontrolována orgány Krajské hygienické stanice, zřizovatele a všemi ostatními kompetentními kontrolními orgány.