Menu
Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace
DOMOV DŮCHODCŮPROSEČ - OBOŘIŠTĚ

Informace o přijetí

Případný zájemce může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb přímo nebo může požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.

Projeví-li občan nebo jeho zákonný zástupce zájem o poskytování sociální služby v našem zařízení, doporučujeme mu, aby nás kontaktoval (jakýmkoli způsobem - viz. záložka „Kontakty“). Se zájemcem si domluvíme termín schůzky na vhodném, zájemci vyhovujícím místě. Se zájemcem o službu jednají ředitel, sociální pracovnice a vedoucí úseku přímé péče (vrchní sestra), kteří vyslechnou přání a potřeby zájemce, poskytnou veškeré informace o nabízených službách a možnostech jejich využití, zájemce obdrží ke shlédnutí návrh smlouvy o poskytnutí sociální služby. Případným zájemcům taktéž doporučujeme, aby si naše zařízení prohlédli - rádi vás celým zařízením provedeme, seznámíme vás s naším prostředím a poskytneme vám další potřebné informace, díky kterým se budete moci lépe rozhodovat.

Pokud jste se rozhodli využít našich služeb, je třeba vyplnit 2 standardizované formuláře, a to:

  • „Žádost o poskytování pobytové sociální služby“ a
  • „Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytování pobytové sociální služby“ (příloha k žádosti).

Výše uvedené formuláře naleznete v záložce „Formuláře“ nebo si je můžete vyzvednout osobně u sociální pracovnice přímo v organizaci.

Spolu s lékařským vyjádřením (které vám vyplní váš ošetřující lékař) můžete vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost poslat poštou na adresu našeho zařízení (viz. záložka „Kontakty“) nebo ji můžete osobně podat u sociální pracovnice přímo v organizaci.

Po doručení řádně vyplněné žádosti a doložení všech příloh k žádosti bude zájemce o službu písemně vyrozuměn, zda je vyzván k nástupu do našeho zařízení a k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby (splňuje-li žadatel podmínky přijetí) nebo je zařazen do pořadníku čekatelů (z důvodu nedostatečné kapacity zařízení). Jestliže žadatel nesplňuje podmínky přijetí, obdrží taktéž písemnou odpověď se zdůvodněním zamítnutí jeho žádosti.

Od 1. 1. 2007 je poskytování sociálních služeb založeno na smluvním principu, to znamená, že poskytovatelé sociálních služeb uzavírají s novými zájemci o službu smlouvu o poskytování sociální služby.

Smlouva o poskytnutí sociální služby musí být uzavřena v písemné formě, je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu – každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran, tato změna bude zaznamenána v dodatku, který se stává nedílnou součástí dříve uzavřené smlouvy.

Smlouva obsahuje tyto náležitosti: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah, místo a čas poskytování sociální služby, výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb, výpovědní důvody a lhůty, dobu platnosti smlouvy.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, pokud nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - poskytovatel písemně vyrozumí zájemce s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Při nástupu do Domova důchodců Proseč-Obořiště je potřeba si vzít osobní doklady a jiné potřebné dokumenty (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, zdravotní dokumentaci, popř. výpis ze zdravotní dokumentace od obvodního lékaře, v případě nesvéprávného uživatele rodný list, rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a usnesení o ustanovení opatrovníka, průkaz diabetika, průkaz ZTP, ZTP/P, atd…), léky (pravidelně užívané léky, které jsou aktuálně naordinované, popř. podat informaci zdravotní sestře o lécích nebo látkách vyvolávajících u uživatele alergii), zdravotní a kompenzační pomůcky, pokud je používáte (brýle, naslouchátka, zubní protézy, francouzské hole, berle, chodítka, invalidní vozíky, protézy aj.), ošacení a další věci osobní potřeby dle vlastního uvážení (vycházkové oblečení a obuv pro všechna roční období v přiměřeném množství, domácí oblečení a obuv dle vlastního výběru, spodní prádlo, oblečení na spaní, kapesníky, ponožky, punčochy, pokrývka hlavy - přinesené ošacení bude v našem zařízení označeno nažehlovacím štítkem se jménem uživatele, aby nedocházelo k záměně s ošacením ostatních uživatelů; ložní prádlo, přikrývky a polštáře poskytuje Domov důchodců), hygienické potřeby (osušky, ručníky, žínky, mýdlo, šampon, jiné používané kosmetické výrobky, pomůcky pro hygienu dutiny ústní, nůžky, hřeben, natáčky, holicí potřeby, aj.), ostatní věci dle vlastního uvážení (oblíbený hrníček či skleničku, nůž, rádio, hudební nástroj, fotoalbum, vzpomínkové předměty, knihy, časopisy, potřeby k realizaci koníčků a zálib – pletení, ruční práce, fotoaparát, kreslení, vyšívání, atd…, psací potřeby, šicí potřeby, hodinky, termosku a jiné drobnosti, které mohou uživateli zpříjemnit pobyt).

Při nástupu provede sociální pracovnice soupis všech donesených věcí uživatele a pořídí seznam cenností včetně peněžní hotovosti. Uživatel je upozorněn na možnost uložení cenných věcí, vkladních knížek či peněžní hotovosti v depozitu Domova důchodců. Naše zařízení nemůže ručit za cenné věci a peněžní částky, které si uživatel ponechá u sebe.

Co nejdříve po nástupu do zařízení je uživateli představen klíčový pracovník, který se stane pro uživatele kontaktní osobou, člověkem, který si bude iniciativně všímat potřeb uživatele a jeho spokojenosti. Klíčový pracovník se bude uživateli věnovat, provázet a seznamovat jej s novým prostředím, stane se jeho důvěrníkem a zároveň prostředníkem mezi ním a zařízením jako poskytovatelem služby (pro první chvíle bude klíčový pracovník uživateli přidělen, ale samozřejmě se může stát, že si při svém pobytu v zařízení si uživatel oblíbí jiného zaměstnance, který mu bude více vyhovovat, má tedy možnost požádat o změnu klíčového pracovníka).

K docílení toho, že se u nás budou uživatelé cítit dobře a budou spokojeni, potřebujeme znát jejich individuální přání a očekávání, jejich odlišné potřeby. Spolu s klíčovým pracovníkem sestavují pracovníci v přímé obslužné péči každému uživateli jeho vlastní individuální plán. Tento plán obsahuje osobní cíle uživatele, které má služba naplňovat, jsou zde zakotveny představy a přání uživatele, třeba o tom, jak si představuje svůj den, jaké jsou jeho zvyklosti a denní návyky - chceme nasměrovat poskytované služby tak, aby zvolený způsob uživateli co nejvíce vyhovoval.

Pro zájemce o službu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 16 °C 8 °C
pátek 14. 6. zataženo 19/8 °C
sobota 15. 6. oblačno 21/11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/12 °C